Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


STADGAR för Enköpings Klätterklubb

Med hemort i Enköping, Bildad den 25/8 2010

Stadgarna fastställda 25/8 2010

Stadgarna reviderade vid extra årsmöte 2018-02-11

1 § Ändamål

 

Föreningen skall

 •   bedriva klätterverksamhet och har som ändamål   att genomföra sin verksamhet i enlighet med Svenska Klätterförbundets (SKF)   ändamål.
 •   verka för att klättringen blir tillgänglig för   alla och att den utövas med varsamhet, hänsyn och omdöme gentemot naturen och   människan.
 •   bedriva hinderbaneverksamhet.
 •    i sin   verksamhet aktivt verka för en drogfri och dopingfri idrott.
 •   bedriva verksamheten i enlighet med   Riksidrottsförbundets (RF) ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”

samt med särskild målsättning att:

Främja och utveckla klättring och hinderbanesport i Enköping med   närliggande områden. 
Företräda den lokala klättringen och hinderbanesporten och verka för möjligheter till utövande av dessa.

2 § Sammansättning

 

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i   föreningen som medlemmar.

3 § Tillhörighet

 

Föreningen är medlem i Svenska Klätterförbundet (SKF) och är   därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom   vars område föreningens hemort är belägen.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar,   regler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS) eller av SKF:s styrelse eller   DF:s styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till   förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

 

4 § Beslutande organ

 

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och   styrelsemöte.

 

5 § Firmateckning

 

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

 

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

 

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och   med den 1 januari till och med den 31 december.

 

7 § Stadgetolkning

 

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall   förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till   nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga   om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om   tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges   i 30§.

8 § Stadgeändring

 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av   antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl   medlem som styrelsen.

 

9 § Upplösning av föreningen

 

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av   antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens   tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den   upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets   protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och   resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF.

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

 

Medlemskap erhålls när man betalar in medlemsavgiften till Enköpings Klätterklubb   innevarande kalenderår. Person som utfört betydande arbete för klubben och   som varit trogen medlem under lång tid eller som av annan anledning förtjänat   särskild aktning, kan av årsmötet väljas till hedersmedlem. Förslag på ny   hedersmedlem skall behandlas i enlighet med vad som anges i § 16.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att   vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande   skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från   dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på   medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre   veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

11 § Utträde

 

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta   till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för året får anses ha   begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom   att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

12 § Uteslutning

 

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att   denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat   föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens   intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan   tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i   stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att   medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de   omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall   skälen redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande.   Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas   den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens   styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i   RF:s stadgar.

 

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

 

Medlem

•     har rätt att delta i   sammankomster som anordnas för medlemmarna.

•     har rätt till information   om föreningens angelägenheter.

•     skall följa föreningens   stadgar och beslut som fattats av föreningsstyrelsen, samt SKF och RF.

•     har inte rätt till del av   föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

•     skall betala   medlemsavgift senast den 15 mars samt de övriga avgifter som beslutats av   föreningen.

 

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

 

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under   de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för   övriga medlemmar.

Medlem får delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av   styrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall   SKF ge sitt godkännande.

 

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

15 § Tidpunkt, kallelse

 

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före   utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före   mötet informeras till medlemmarna.
  Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i   klubblokal eller på annan lämplig plats.
  Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av   föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för   föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets‑ och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget   samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall   finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I   kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

 

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av   årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor   före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över   förslaget.

 

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

 

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret   fyller lägst 15 år har rösträtt på möte.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

18 § Beslutförhet

 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som   är närvarande på mötet.

 

19 § Beslut och omröstning

 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter   omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs   vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara   antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att   den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur   dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket   innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock   val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det   förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är   han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika   röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

20 § Valbarhet

 

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av   föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av   styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

 

21 § Ärenden vid årsmötet

 

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1.  Fastställande av röstlängd   för mötet

2.  Val av ordförande och   sekreterare för mötet

3.  Val av protokolljusterare   och rösträknare

4.  Fråga om mötet har utlysts   på rätt sätt

5.  Fastställande av   föredragningslista

6.  a) Styrelsens   verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

     b) Styrelsens   förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste   räkenskapsåret

7.  Revisorernas berättelse   över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret

8.  Fråga om ansvarsfrihet för   styrelsen för den tid revisionen avser

9.  Fastställande av medlemsavgifter

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för   det kommande verksamhets-/räkenskapsåret

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

12. Val av

       a) föreningens   ordförande för en tid av ett år.

       b) halva antalet övriga   ledamöter i styrelsen för en tid av två år.

      c) suppleanter för en tid   av ett år.

      d) en revisor för en tid   av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

       e) två ledamöter i   valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande

       f) beslut om val av   ombud till SKF:s förbundsmöte (och eventuella andra möten där föreningen har   rätt att representera med ombud)(6)

13. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller   medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

22 § Extra årsmöte

 

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor   eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det.   Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för   begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14   dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran.   Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall   tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma   tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista   anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de   som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte   gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

 

VALBEREDNINGEN

23 § Sammansättning, åligganden

 

Valberedningen består av ordförande och en ledamot valda av årsmötet.   Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen. Olika   åldersgrupper skall finnas representerade.

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet   ledamöter så bestämmer.

Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem   vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa   mandattid.

Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen meddela   röstberättigade medlemmar sitt förslag.

 

REVISORER

24 § Revision

 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens   räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en   månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för   det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna   revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

STYRELSEN

25 § Sammansättning

 

Styrelsen består av ordförande samt 4-6  övriga ledamöter.
  Styrelsen kan även kompletteras med suppleanter utsedda av årsmötet.

Styrelsen bör bestå av kvinnor och män.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de   övriga befattningshavare (ex access ansvarig) som behövs.

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd   turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i   dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har   inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och   förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

 

26 § Styrelsens åligganden

 

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ   och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, och SKF och dessa stadgar -   svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata   medlemmarnas intressen.

 

Det åligger styrelsen särskilt att:

•     Att betala av   förbundsmötet fastställd årsavgift enligt förbundsstyrelsens angivna datum   och föreskrift. (8)

•     föra och ansvara över   medlemsförteckning och rapportera dessa enligt förbundsstyrelsens angivna   datum och föreskrifter (9)

•    utse en accessansvarig   samt aktivt arbeta för att bevaka, hantera och informera kring accessfrågor   (10)

•     tillse att för föreningen   gällande lagar och bindande regler iakttas,

•     verkställa av årsmötet   fattade beslut,

•     planera, leda och fördela   arbetet inom föreningen,

•     ansvara för och förvalta   föreningens medel,

•     tillställa revisorerna   räkenskaper mm enligt 24 §,

•     förbereda årsmöte,

•     på begäran av RS eller   SKF ställa föreningens handlingar till förfogande, samt lämna av dessa organ   begärda uppgifter,

•     på begäran av   Riksidrottsnämnden (RIN) eller Dopingkommissionen lämna uppgifter samt avge   yttranden

 

27 § Styrelsens arbetsfördelning

 

Ordföranden är föreningens officiella representant.

Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt   övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler   och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda   in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av   arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna   uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

 •   förbereda styrelsens sammanträden och   föreningens möten,
 •   föra protokoll över styrelsens sammanträden,
 •   se till att föreningens handlingar hålls   ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att föreningens   historia dokumenteras,
 •   se till att fattade beslut har verkställts,
 •   om ordföranden inte bestämmer annat,   underteckna utgående handlingar,
 •   årligen upprätta förslag till   verksamhetsberättelse för föreningen.
 •   föra medlemsförteckning

Kassören
  Om inte klubben väljer att annan ledamot ansvarar för registret och   rapportering.

 •   se till att medlemmarna betalar beslutade   avgifter till föreningen,
 •   se till att föreningen söker bidrag från stat,   kommun och idrottsorganisationer m.fl,
 •   svara för föreningens bokföring vilket innebär   skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,
 •   årligen upprätta balans- samt   resultaträkningar,
 •   utarbeta underlag för budget och   budgetuppföljning,
 •   se till att föreningens skatter, avgifter och   skulder betalas i rätt tid,
 •   i förekommande fall upprätta och avge allmän   självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer   och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
 •   föra inventarieförteckning, i vilken också av   föreningen förvärvade priser införs,
 •   se till att såväl föreningens medlemmar i   föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och   övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

 

28 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst   halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då   minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst   hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika   röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras   genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt   protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter   följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av   mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande   mening skall antecknas till protokollet.

 

29 § Överlåtelse av beslutanderätten

 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i   vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till   enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående   stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

30 § Kommittéer

 

Klubbens kommittéer är underställda klubbens styrelse. Årsmötet samt   styrelsen kan besluta om bildandet och upplösande av kommittéer. Kommittéerna   är öppna för klubbens alla medlemmar. Styrelsen kan dock besluta om olika   begränsningar, t ex i form av antalet platser. Senast två månader efter varje   årsmöte ska kommittéerna inkomma med en lista över kommitténs medlemmar till   styrelsen. Även en sammankallande ska vara utsedd. Styrelsen ska inom sig   utse en person som ansvarar för kontakten med var och en av kommittéerna. Varje   kommitté ska inkomma med en verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan senast   två veckor före årsmötet.

 

TVIST

31 § Skiljeklausul

 

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän   domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är   föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om   skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för   skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för   kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive   kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

 

 

Uppdaterad: 27 FEB 2018 16:03 Skribent: Styrelsen
Epost: This is a mailto link

Boka tid för Prova-på.
Våra Måndagskvällar bokas nu via BokaMera

  BokaMera

Vi är alla en viktig del i en viktig rörelse - Idrottsrörelsen!
Vi gör skillnad för många - hela tiden! Vi vill gärna bli fler så kom till oss och bli en del i föreningsfamiljen!
Klubben är med i den här filmen (klicka för att komma till YouTube), det är från gamla hallen (så lite nostalgi är det att se) 🦎

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stort och innerligt TACK till

Josefssons Maskinuthyrning Ab

Som så ofta är behjälpliga med allt möjligt när det behövs!

Postadress:
Enköpings Klätterklubb - Klättring
Marie Andersson, Åsundavägen 28
74571 Enköping

Besöksadress:
Hallen ligger på Skepparegatan 2
74945 Enköping

Kontakt:
Tel: +46733384071
E-post: This is a mailto link

Se all info