Hoppa till sidans innehåll

Drogpolicy


Drogpolicy för Enköpings Klätterklubb

 

Bakgrund

Vi ser med oro på det faktum att debutåldern vad gäller droger stadigt sjunker. Eftersom det är allmänt vedertaget att drogproblematiken inte är ett informationsproblem utan ett attitydproblem, ter det sig självklart att vi i vårt primärpreventiva arbete skall satsa på att förändra attityderna, främst hos ungdomar.

Attitydpåverkan sker inom hela samhället och inom olika delar av ungdomars vardag. En av de viktigaste delarna är dock den påverkan som sker via idrottsledare och dylika personer som står i ett särskilt vuxenförhållande till ungdomarna utan att representera traditionella "påverkare" såsom föräldrar, lärare, socialtjänst och polis m.fl. Vi vill därför förankra ett aktivt policyarbete i föreningarna vad avser ungdomars drogvanor och ledarnas ansvar för och signaler till ungdomarna.

 

Föreningslivets betydelse

Vi tror att föreningslivet, främst idrottsrörelsen, har en stor betydelse. Först och främst därför att väldigt många ungdomar finns i verksamheten, men också för att idrotten skapar många av de förebilder som utan tvekan påverkar ungdomars attityder.

Vår hypotes är att förmå idrottsrörelsens ledare och aktiva vuxna att förstå sin attitydskapande betydelse. Och till detta lägga en aktiv drogpolicy i föreningarna och en medveten hållning till attitydfrågorna, så kommer det att påverka ungdomarnas attityder positivt och därigenom vara ett viktigt steg till att höja drogdebutåldern.

 

Målsättning

Att genom attitydförändring stoppa sänkningen av debutåldern för främst alkohol, och på lång sikt förhoppningsvis bidra till att den höjs till lagstadgade 18 år.

 

Att genom uppsökande verksamhet hos föreningarnas styrelser tydliggöra det gemensamma ansvaret i drogfrågan. Förmå föreningarna att utse en drogansvarig i styrelsen och att skapa ett dokument för klubbens drogpolicy.

Kommunen erbjuder gratis årlig utbildning av drogansvariga och stöd vid drogpolicyarbetet.

På sikt kräva en drogpolicy med därtill tillhörande ansvar, för att föreningarna skall erhålla kommunalt ekonomiskt stöd.

 

Allmänt

Enköpings Klätterklubb är en ideell idrottsförening som arbetar för idrottande, gemenskap, kamratskap och social fostran. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sin idrott och i sitt kamratskap. Hur vi som ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt för denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en drogpolicy där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och är till stöd för medlemmarna. För att kunna följa upp arbetet mot droger samt att hålla föreningens drogpolicy levande skall varje sektion utse en ”Drogansvarig”.

Policy mot ALKOHOL:

Utgångspunkten måste vara att idrotten skall utgöra en trygg miljö också ur alkoholsynpunkt. Föräldrar skall med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Detta ställer krav på föreningens ledare, som i sin samvaro med ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder.

 

Vi tillåter aldrig att våra ungdomar dricker alkohol. Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande vis:


· Enskilt samtal och kontakt med förälder.
- Vid upprepade tillfällen och vid misstanke om problem tar vi kontakt med föräldrar och sociala myndigheter.


Som ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar.
Följande regler gäller:

 • Inga alkoholdrycker* ska förekomma bland vare sig ledare, föräldrar eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdom. T ex under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa.
 • Ingen alkoholförtäring på fester där ungdomar är med.
 • Det är inte tillåtet att komma berusad eller bakfull till träning, tävling eller annat möte.
 • Undvika försäljning av alkoholdrycker* till allmänheten i samband med idrottsevenemang. I de fall utskänkning förekommer i samband med större arrangemang av evenemangskaraktär har föreningen ett särskilt stort ansvar för att ordningskravet beaktas.
 • Föreningen skall i sponsorsammanhang avstå från åtaganden som kan uppmuntra eller på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion.

 

*Alkoholdrycker = Spritdrycker, vin och öl (dryck starkare än lättöl)


Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ledare eller aktiva skulle bryta mot våra regler eller uppvisa andra symptom på missbruksproblem tar vi upp detta i förtroendesamtal för vidare åtgärder. 

 

Policy mot TOBAK:
Föreningen skall:

 • Uppmuntra ungdomar att värna om nikotinfria miljöer och en ungdomskultur utan tobaksrökning och snus.
 • Utöver vad som tobakslagen föreskriver arbeta för att skapa rökfria miljöer på anläggningar där idrott bedrivs.
 • Uppmärksamma gällande lagstiftning avseende marknadsföring av tobak.
 • Göra ledare och aktiva medvetna om tobakens och snusets negativa inverkan på individ och miljö och därmed arbeta för att konsumtionen minskar.
 • Uppmana våra ungdomar att inte använda tobak. Upptäcks tobaksbruk gör vi på följande vis: Enskilt samtal och kontakt med förälder.

 

Policy mot Narkotika och Dopingpreparat:

Användning av narkotika och prestationshöjande medel enl. ICO:s dopinglista är förbjuden. Undantag om spelaren har läkarintyg för t ex Astmamedicin.

 

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använt/varit i närheten av narkotika eller dopingpreparat gör vi på följande vis:

 • Enskilt samtal, kontakt med förälder och kontakt med sociala myndigheter.

Ingen av våra ledare eller aktiva får bruka narkotika eller dopingpreparat och vid upptäckt gör vi på följande vis:

 • Enskilt samtal och kontakt med polis.

Ansvaret för att följa föreningens policy är gemensamt för föreningens medlemmar. Det yttersta ansvaret ligger på styrelsen dit man som ungdom, förälder eller ledare kan vända sig vid behov om det skulle inträffa något problem som är svårt att hantera.

 

 

Enköpings Klätterklubb

Styrelsen 2010-10-16

Uppdaterad: 18 APR 2018 19:51 Skribent: Styrelsen

Prova På och Grönt Kort utbildning!

Klicka på Boka för vår bokningssida.

  Boka.jpg

____________________
 

____________________

____________________ 

Vill ni se en film som är en Hyllning till idrottens gräsrötter? Det är inslag från vår gamla rephall iden *nostalgi*

blobid2.png

 

____________________

 

 


____________________


puff_samverkan_rfsisuuppland_250_250.png

 

Postadress:
Enköpings Klätterklubb - Klättring
Marie Andersson, Åsundavägen 28
74571 Enköping

Besöksadress:
Hallen ligger på Skepparegatan 2
74945 Enköping

Kontakt:
Tel: +46733384071
E-post: info@enkopingsklatte...

Se all info